Koroneos Christophis – Χριστοφής Κορωναίος

Koroneos Christophis – Χριστοφής Κορωναίος

Ερευνητικά Έργα

A. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.  (PAVE 97 Program), KIKIS S.A. (1999-2000) Funded by: Hellenic General Secretariat of Research and Technology (Βελτίωση της Απόδοσης και Ανάκτησης Ενέργειας από Διεργασίες Βιομηχανικών Κλίβανων). Προυπολογισμός 6.000.000 Δραχμές.
Στόχος: Σχεδιασμός και κατασκευή ενός σχήματος ανάκτησης θερμότητας από την θερμότητα που εκπέμπεται από ένα φούρνο στην βιομηχανία “KIKIS S.A.”. Η εξοικονόμηση πρωτογενή καυσίμων, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των αερίων που εκπέμπονται και η βελτίωση των συνθηκών θερμοκρασίας στο χώρο εργασίας, είναι επίσης στόχοι του έργου. Ευθύνη για την έρευνα και ανάπτυξη του έργου. Δημιουργήθηκε μια αναλυτική λίστα των αποτελεσμάτων των θερμοκρασιών στις επιφάνειες όπου λαμβάνει χώρα η μετάδοση θερμότητας και ένα αρχείο για τις θερμοκρασίες σε όλες τις μονάδες του εργοστασίου. Επίσης σχέδιο ανάκτησης θερμότητας βασισμένο σε δεδομένα μετρήσεων.

2.  (PAVE 99 Program), CRYSTAL S.A. (2000-2001)  Funded by: Hellenic General Secretariat of Research and Technology  (Σχεδιασμός συσκευών εξοικονόμησης ηλεκτρισμού) Προυπολογισμός 6.000.000 Δραχμές.
Στόχος: Σχεδιασμός νέων, καινοτόμων ηλεκτρικών συσκευών για την εξοικονόμηση, ψύξη ή θέρμανση τροφίμων και ποτών με την εφαρμογή του φαινομένου PELTIER και την εφαρμογή στην βιομηχανία INDUSTRY OF COOLERS AND FREEZERS CRYSTAL S.A. Αυτές οι συσκευές θα λειτουργούν χωρίς υγρό ψύξης ή κινητήρων και η κατασκευή τους θα στοχεύσει: a) Στην εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να φτάσει το 80-90 % της ενέργειας που ήδη χρησιμοποιείται, b) Στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων και της έλλειψης κινητήρων, c) Στη μείωση του κόστους παραγωγής.

3. Αεριοποίηση απορριμμάτων εκκοκιστηρίων βάμβακος, Φορέας ανάθεσης: Ασβεστοδέρ Ε.Π.Ε. Ανάδοχος: Α.Π.Θ., 1998-2001.  Προυπολογισμός 20.000.000 Δραχμές.
Στόχος: Σχεδιασμός ενός καινοτόμου συστήματος αεριοποίησης αποβλήτων βαμβακιού με μια εικόνα των αναγκών σε θερμότητα μιας βιομηχανίας ασβέστη. Ευθύνη του τμήματος επιστημονικής έρευνας του έργου. Σχεδιασμός του αεριοποιητή και ολόκληρου του εργοστασίου

 4. Σχεδιασμός ενεργειακών διεργασιών – Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ). Πρόγραμμα Επαναπατρισμού Ελληνόφωνων Επιστημόνων.  1998-2001. Προυπολογισμός 36.000.000 Δραχμές.
Στόχος: Ανάπτυξη και κατανόηση του ενεργειακού συστήματος που θα βασίζεται στις αρχές διατήρησης, εξοικονόμησης και ανάκτησης της ενέργειας και χρήση εργαλείων της ΑΚΖ.

5. Ανάθεση μελετών και υπηρεσιών συμβούλου για το Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε., Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Δωδεκανήσου.  1998-2001. Προυπολογισμός 20.000.000 Δραχμές.
Δομή του Ενεργειακού Γραφείου Δωδεκανήσου. Ανάλυση και σχεδιασμός του Ενεργειακού Συστήματος της Δωδεκανήσου. Στόχος: Εγκατάσταση και λειτουργία Ενεργειακoύ Γραφείου στην περιφέρεια της Δωδεκανήσου, η συλλογή πληροφοριών, η δημοσίευση των δραστηριοτήτων της Ενεργειακής Υπηρεσίας και της τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού.

 6. Sustainable energy project for the economic development of remote and isolated island communities, 1999-2000. Χρηματοδότηση από ALTENER 1998, Φορέας: CEC/ DGXVII – A.Π.Θ. – Universität Stuttgart, ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., ENERCON GmbH, Επτά Δήμοι και Κοινότητες των Δωδεκανήσων.
Στόχος: Η ανάπτυξη και παράδοση μιας ολοκληρωμένης τεχνικής και οικονομικής μελέτης σκοπιμότητας πάνω στη συνδυασμένη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Συντονισμός και προσδιορισμός του εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάλυσης κόστους-ωφελημάτων, επεξεργασία των εναλλακτικών σχεδίων χρηματοδότησης, διασπορά αποτελεσμάτων.

7.  CRYOPLANE: Liquid Hydrogen Fuelled AircraftSystem Analysis, 2000-2002, Χρηματοδότηση από 5th RTD Framework Program of the EU. Προυπολογισμός 160.000 Ευρώ.Υγρό υδρογόνο ως καύσιμο στις εναέριες μεταφορές.
Το πρόγραμμα έχει στόχο την συστηματική ανάλυση ενός αεροσκάφους που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό υδρογόνο. Η ανάλυση περιλαμβάνει την τεχνολογική επιτευξιμότητα, την ασφάλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης υδρογόνου ως καύσιμο στις εναέριες μεταφορές. Η περιβαλλοντική μελέτη αποτελείται από την Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της κηροζίνης και του υδρογόνου και την σύγκριση μεταξύ τους

8.  Life Cycle Assessment for Small and Medium Enterprises, 2001, Χρηματοδότηση από IST Programme e-Content. Προυπολογισμός 44.000 Ευρώ.(Μελέτη σκοπιμότητας Βάσεων Δεδομένων και Web Site για την υιοθέτηση της ΑΚΖ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
Στόχος:  a) η ανάλυση της διαθεσιμότητας και δομής δημόσιων πληροφοριών και ιδιωτικών δεδομένων για ΑΚΖ και διαφορών που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ, b) η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα ενός WEB site για την υιοθέτηση της ΑΚΖ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και c) η εφαρμογή κάποιο προτύπου για τον έλεγχο του WEB site μέσω μιας μελέτης περίπτωσης σε ένα δείγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

9. eLCA – Database and Website for the Adoption of IPP in SMEs,  2002 – 2004,

Χρηματοδότηση από Ευρωπαικό πρόγραμμα  eContent. Προυπολογισμός 205.000 Ευρώ  Συνέχεια του προγράμματος 8.

10. Renewable Energy Driven Desalination Systems (REDES), 2001-2002, Χρηματοδότηση από ALTENER 2001, Φορέας: CEC/ DGXVΙΙ – Ενεργειακό Γραφείο Δωδεκανήσου. Προυπολογισμός 330.000 Ευρώ.
Εργαλείο πολυκριτιριακής ανάλυσης για τον σχεδιασμό συστημάτων αφαλάτωσης τροφοδοτούμενα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ερευνητικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο ολοκληρωμένης διαχείρισης και σχεδιασμού συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα εφαρμοστεί σε άνυδρες απομονωμένες περιοχές της ΕΕ. Το εργαλείο βασίζεται στην πολυκριτιριακή ανάλυση με βάση την οικονομική βιωσιμότητα και είναι ικανό να προτείνει τον καλύτερο συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αφαλάτωση νερού σε άνυδρα νησιά.

11. Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών / Integrated Product Policy in the Telecommunication Sector (IPP-TEL),  Χρηματοδότηση απο το  Πρόγραμμα LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm) Στο έργο συμμετέχουν εκτός της INTRACOM, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών), η Εταιρεία Συμβούλων Περιβάλλοντος ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η ΠΟΙΟΤΙΚΗ Α.Ε., η Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων Ελλάδος και η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι 1. Ο οικολογικός σχεδιασμός μίας επιλεγμένης συσκευής τηλεπικοινωνιών και η εν συνεχεία παραγωγή ενός ηλεκτρονικού προϊόντος με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

12. Ερευνητικό Πρόγραμμα “StartIPP
Το πρόγραμμα «Ας ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος στις Μεσογειακές Χώρες» ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007. Υλοποιείται από το INETI / CENDES (Κέντρο για την Ανάπτυξη της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Μηχανολογίας) της Πορτογαλίας με την υποστήριξη του προγράμματος LIFE Περιβάλλον της Ε.Ε. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (Ο.Π.Π.) και η εφαρμογή της στις Μεσογειακές χώρες όπου υπάρχει λίγη ή καθόλου ανάλογη εμπειρία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, και συγκεκριμένα η ΕΠΤΑ (σύμβουλοι περιβάλλοντος, Ελλάδα), η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (περιβαλλοντική ΜΚΟ, Ελλάδα), η RAM EUROPE (βιομηχανία, Ελλάδα), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (Ελλάδα), η AERLIS (ένωση επιχειρήσεων της περιοχής της Λισαβόνας, Πορτογαλία), η VALSAN (βιομηχανία, Πορτογαλία), η DURIT (μεταλλοβιομηχανία, Πορτογαλία), η ΜΟLDIT (βιομηχανία, Πορτογαλία), και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Πορτογαλίας.

13.  Ερευνητικό Πρόγραμμα “SUSCON
Το πρόγραμμα «Βιώσιμες κατασκευές μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ). Ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2008. Υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την υποστήριξη του προγράμματος LIFE Περιβάλλον της Ε.Ε. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Ο.Π.Π. στον χώρο των κατασκευών μέσω της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και του Οικολογικού Σχεδιασμού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, και συγκεκριμένα η Έδρασις (κατασκευαστική εταιρία, Ελλάδα), η ΕΠΤΑ (σύμβουλοι περιβάλλοντος, Ελλάδα), η CYBARCO (κατασκευαστική εταιρία, Κύπρος), το Πανεπιστήμιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου.

14. Ερευνητικό Πρόγραμμα “HESCAP” (FP7)
Το πρόγραμμα “New generation, High Energy and power density SuperCAPacitor based energy storage systemm” ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010. Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και πιλοτική κατασκευή συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Ο προυπολογισμός του έργου είναι 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ είμαι υπεύθυνος του μέρους του Οικολογικού Σχεδιασμού λαι την εφαρμογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

15. Αξολογητής προτάσεων της ΕΕ στο 70 Ερευνητικό πλαίσιο (7th FPP) και της Γενεικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

 16.  Αξιολογητής προτάσεων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) του Υπουργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

 17.  Αξιολογητής προτάσεων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Κύπρου

 18. Αξιολογητής προτάσεων στο European Science Foundation (ESF)


Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Β1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 1. Research and Strategic Environmental Assessment Study for the Peripheral Planning for the Management of Solid Waste in Crete, Crete Region, 2010 – 2011
 2. Development and operation of an integrated, energy efficient membrane system for the advance treatment of wastewater in Cyprus, 2008-2010, Research Promotion Foundation (Cyprus)
 3. Pilot application of thermal waste treatment system using plasma technology in Mykonos, 2009-2010, Municipality of Mykonos
 4. Management and Valorisation of Solid Domestic Waste for the Small Urban Communities in Morocco, WasteSUM , LIFE-3rd Countries, 2007-2009, European Commission
 5. Design and Application of an Innovative Composting Unit for the Effective Treatment of Sludge and other Biodegradable Organic Waste in Morocco’, MOROCOMP, LIFE-3rd Countries, 2006-2008, European Commission.
 6. Promotion of integrated environmental and safety management practices for industry in the Kaliningrad Region, ESMAK, LIFE-3rd Countries, 2006–2008, European Commission (link to Info library).
 7. Development of tools and guidelines for the promotion of the sustainable urban wastewater treatment and reuse in the agricultural production in the Mediterranean countries, MEDAWARE, 2003-2007, MEDA projects, European Commission.
 8. Implementation and enforcement of the environmental Acquis focused on domestic waste management – REPA Bacau, European Commission, Twinning Project RO 2004/IB/EN/06, 2006-2007.
 9. Development of best management systems for high priority waste streams in Cyprus, KYPROS, LIFE-3rd Countries 2004-2006, European Commission.
 10. Promotion and Implementation of Systems for the Production of High Quality Compost from Biodegradable Household Waste separated at Source, COMWASTE, LIFE-Environment, 2004-2006.
 11.  “Advanced exhaust gas recuperator technology for aero-engine applications (AEROHEX)”, Coordinator: DaimlerChrysler Aerospace MTU, Munich, Germany, Research Leader AUT: N. Moussiopoulos, Prof., Department of Mechanical Engineering, AUT, Funded by: EC, 5th Framework Programme, Contract No. G4RD CT1999 00069, 2000.
 12.  “New qualifications and training needs in environment-related sectors”. Φορέας ανάθεσης: CEDEFOP, 1999.
 13.  “Aνάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. Φορέας ανάθεσης: Α.Π.Θ., 2001-2002.
 14.  “Ποιοτική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.. Φορέας ανάθεσης: Α.Π.Θ., 2001-2002.

Β2. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 1. Integrated management of bio-waste in Greece – The case study of Athens, ATHENS-BIOWASTE, European Commission, LIFE+, LIFE10 ENV/GR/000605, 2011-2014
 2. Development of a national strategy for adaptation to climate change adverse impacts in Cyprus, CYPADAPT, European Commission, LIFE+, LIFE10 ENV/CY/000723, 2011-2014
 3. Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive, ISWM-TINOS, European Commission, LIFE+, LIFE10 ENV/GR/000610, 2011-2014
 4. Development of an advanced innovative energy autonomous system for the treatment of brine from seawater desalination plants, SOL-BRINE, European Commission, LIFE+, LIFE09 ENV/GR/000299, 2010-2013
 5. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector, CARBONTOUR, European Commission, LIFE+, LIFE09 ENV/GR/000297, 2010 – 2012
 6. Demonstration of an integrated waste-to-energy system for energy generation from biodegradable organic waste and wastewater, INTERWASTE, European Commission, LIFE+, LIFE 08/ENV/CY/00457, 2010 – 2012
 7. Development and implementation of an exemplar, self-sufficient, brackish water treatment pilot plant for the production of drinking water in communities of Jordan, Greek Ministry of Exterior, 2009 – 2012

 

Add a comment

You must be logged in to post a comment.